В січні 2018 року НВО «Агронауковець» налагоджує виробництво НАНО добрива концентрованого Мочевин К №1 для богарного землеробства з нормою витрат 0,3 л/га – ячмінь та 0,5 л/га – інші культури. Добриво фасується в десяти літрові каністри. Ціна одного літра 239 грн.

Замовлення по тел. 050 492 26 89, 067 605 60 36.

Доставка по Україні за рахунок виробника.

Очікувана прибавка врожаю зернових від 0,7 до 1,6 т/га, інших культур від 22 до 66 відсотків.

НАНО ДОБРИВО МОЧЕВИНКА- ПАНАЦЕЯ?

Після публікацій рекламного блоку «Добрива класу Мочевин К – Озимий ріпак: за 2 гр/га – прибавка врожаю більше 5 ц/га» поступило, як по email: kap2013@ukr.net., так і по телефону, багато прохань більш детально проінформувати про це добриво.

Агронауковці стверджують: якщо насіння окропити К6, навіть якщо воно затарене та оброблене фунгіцидами та стимулято- рами, по сходах підживити К1, а при хімпрополкі до гербіциду додати К2, то це забезпечить продуктивність закладену гене- тично майже на 100% .

Доказ – дивись сайт в інтернеті – набрати Українською: МочевинКа – не «мочивина». Мочевин К не мають нічого спіль- ного з Мочевиною, більш ніж в 100 раз за неї ефективніше та мають багато переваг, витяги з висновків дослідних установ:

Голубченко В.Ф. (тел. 067 871 95 95) Одеський інститут захисту грунтів Досліди за 2012, 2014, 2015 та 2016 років:

  • Обробка насіння Мочевин-К6 та обприскування ним посівів у фазі кущення в нормі 1 л/га сприяло покращенню забезпече- ності ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг., обмінним калієм – на 59,13 мг/кг, марганцем – на 6,36 мг/кг, гумусу – на 0,08%, кобальтом – на 28,9%.
  • Обробка насіння добривом Мочевин-К6 в нормі 1 л/т, та рос- лин Мочевин-К2 в нормі 1л/га. дало прибавку врожаю відпо- відно: пшениці 45,5%, гороху 30,6% та коріандру 50,6%.

 

Дерега О.А., Бакалова А.В.

Житомирський агроекологічний університет Кафедра захисту рослин

Витяг з висновків звіту: Застосування складних добрив Моче- вин К1 на VI етапі органогенезу смородини чорної дає чистої енергії від 1950 до 3232 МДЖ/га, при коефіцієнті енергійної ефективності 1,14 – 1,21 та можливість отримати чистого при- бутку від 22100 до 45560 грн/ га з рівнем рентабельності від 230 до 248 %.

Бугаева І.П., Черниченко І.І., Черниченко О.О. Інститут землеробства південного регіону

Науково дослідна робота з вивчення добрива Мочевин К на картоплі.

Рентабельність агроприйому склала в %:

  • Картопля біологічної стиглості «Повінь» – обробка насіннєвих бульб – 1689%;
  • Рання картопля «Кобза» – одноразове позакореневе піджив- лення – 1002%;
  • Насіннєва картопля «Світанок київський» – дворазове позако- реневе підживлення баковою сумішшю – 1775%.

При цьому товарність урожаю підвищувалась, в порівнянні з контролем на 4.9 %, а кількість бульб під кущем на 68,6 %.

Додатковий врожай склав від 3,2 до 5,6 тон/га.

Довбиш Л.Л., Степанюк О.В.

Житомирський агроекологічний університет Кафедра ґрунтознавства та землеробства

Оптимальна норма добрива Мочевин К при вирощуванні куку- рудзи гібриду ДКС 2960 склала 1,0 л/га. Вона забезпечила одержання врожаю зерна на рівні 98,7 ц/га, що на 25,7% вище контролю.

Гізбуллін Н.Г., Заришняк А.С. Інститут цукрових буряків УААН

При внесенні Мочевин К1 максимальний приріст урожайності цукрового буряку склав 5,7 т/га частка цукрози по відношенню до загального вмісту сухої речовини виявилась високою (62-70%), а це є свідченням того, що добриво Мочевин К сприяє відтоку вуглеводів з листа в плоди.

В.В. Шаталова Інститут землеробства південного регіону Насіння озимого ріпаку перед сівбою обробляли 10% розчи- ном препарату Мочевин К-6 – 1 л на 100 кг. Висновок: Зимо- стійкість рослин ріпаку збільшувалась в середньому на 31%.

Косевцева Л.В. Інститут землеробства південного регіону Обробка насіння Мочевин -К6 мала позитивний вплив на схо- жість гірчиці сарептської. Густота рослин на оброблених по- сівах становила 270- 293 шт. проти 198 шт/кв. м. без обробки насіння. Обробка насіння препаратом К-6 та обробка посівів К-1 і К-2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6 ц/га.

Макаров Л.Х. Інститут землеробства південного регіону У варіанті з обробкою насіння сорізу препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з'явились на п'ять днів раніше інших варіантів. Патент України на винахід АО 1379/00 №17218.

НВО «Агронауковець» зареєструвало та Мінекології України дозволило використання комплексних НАНО добрив Моче- вин- К (К6, К1 та К2). Ці добрива виробляються на основі кислот трикарбонового циклу та гумінових витяжок, тому являються екологічно чистими для довкілля, флори, фауни, та водної екосистеми:

Інститут гідробіології НАН України.

Висновок: на основі аналіза досліджень – добрива Мочевин К відносяться до практично нетоксичних речовин для риб та вод- ної екосистеми, його можна використовувати в сільському гос- подарстві.

Добрива класу «МочевинКа» виробляються по технічним умовам з графою «Секретно». По наявній інформації є бажаючи займатися підробкою. Та марні їх спроби зробити щось подібне по ефективності та дії, наприклад-К2 зменшує винос рослинами вологи вдвічі (зменшує потребу рослин в волозі); К6 – приско- рює проростання насіння від 5-ти до 10-ти днів; К1– збільшує кореневу систему та потовщує стебла, в кущі – пшениця, яч- мінь та інше, підтягує всі колоски до рівня сильного, рятують врожаї при запалах, в тому числі й на богарі. Добрива значно покращують грунт в різосфері та якість продукції.

Нажаль, підробки під маркою «Мочевин К», підривають імідж цієї марки та приносять збитки фермерам.

Щоб дізнатися «хто є хто?» слід звернутись до представника виробника по тел: 050 492 26 88; 067 605 60 36.

НАНО добрива МочевинКа не заміняють традиційні добрива, біопродукцію, фунгіциди та інше, в бакових сумішах з ними покращують їх на третину, що потребує корегування норм їх внесення. За рахунок збільшення маси кореневої системи нівелюють тропізм рослин, нанесений стимуляторами.

Інформацію підготував – ксхн, Капелюш О.І.

Email: kap2013@ukr.net.